Hlavní menu

Organizace výuky, výcviku a zkoušek

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Jedna výuková a výcviková hodina = 45 minut
Předměty teoretické výuky:

 1. předpisy o provozu vozidel
 2. ovládání a údržba vozidla
 3. teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 4. zdravotnická příprava

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

 1. řízení vozidla,
 2. praktická údržba vozidla
 3. zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou “Žádost o řidičské oprávnění” a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti.

Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Dále je třeba před zahájením kursu uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu.

Délka kurzu

Délka kursu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.

Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 1 – 2 měsíce. Ostatní kurzy od 14 dnů do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, proto Vám nic nebrání domluvit si s autoškolou ještě další potřebný počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili perfektně připraveni.


Základní výcvik

Výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1,A2, A, B1, B a T řidičského oprávnění můžete absolvovat jako úplní začátečníci.

Sdružený výcvik

Připravujete se na získání řidičského oprávnění více skupin současně. V praxi se jedná nejčastěji o skupiny A+B, výjimečně A+B+T.

Rozšiřující výcvik

Tento druh výcviku absolvujete, když jako držitel řidičského oprávnění rozšiřujete o další skupinu, například z B na C, z A1 na A apod.

Můžete kombinovat z B na C+A apod.

Vždy musí být splněny podmínky zákona č.361/2000 Sb. i zákona č.247/2000 Sb. Rádi Vám k této problematice zodpovíme všechny dotazy, týkající se Vašeho výcviku.

Doplňovací výuka a výcvik

Jedná se o 3 případy výcviku, kdy jejich minimální počet není určen učební osnovou, ale závisí na dohodě mezi žákem a autoškolou:

 1. pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc
 2. chcete-li si rozšířit řidičské oprávnění na skupinu A s omezením na A bez omezení
 3. chcete-li jako držitel skupiny B s omezením na automatickou převodovku získat skupinu B bez omezení

Motocykl bez omezení

Řidičské oprávnění na motocykl bez omezení výkonu můžete získat dvěma způsoby.

 1. Jste držitelem řidičského oprávnění na skupinu A s omezením a absolvujete tzv. “doplňovací zkoušku”. Jedná se pouze o zkoušku z jízdy ve stejném rozsahu jako zkouška z praktické jízdy. Před zkouškou si v autoškole můžete domluvit jízdy na motocyklu nad 25 kw dle potřeby
 2. Absolvujete výcvik na skupinu A a závěrečnou zkoušku na motocyklu bez omezení výkonu