Hlavní menu

Druhy školení

Vstupní školení

Řidiči, kteří nově získají řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10.9.2009 a budou jim vydány nové profesní průkazy pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

Rozsah je školení s ohledem na skupiny a věk řidiče je uveden v této tabulce:

SkupinyVěk
182123
C1, C1 + E140 h140 h140 h
D1, D1 + Ex140 h140 h
C, C + E280 h140 h140 h
D, D + Ex280 h140 h*)

*) s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Ti mohou řídit vozidla skupin D a D + E již od 21 let.

Řidiči, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění. Podle vyhlášky č.156/2008 Sb. to znamená 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku.

Pravidelné školení

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení je pouze teoretické, probíhá tedy formou výuky.

Pravidelné školení probíhá vždy v pětiletých cyklech. Během tohoto řidič absolvuje celkem 35 hodin výuky, rozděleným do ročních kurzů v rozsahu sedmi hodin.

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je doplněna o aktuální témata z těchto oblastí:

 1. pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,
 2. dopravní předpisy jiných států,
 3. teorie zásad bezpečné jízdy,
 4. defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
 5. technika současných motorových vozidel,
 6. vliv pneumatik na bezpečnost,
 7. převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
 8. základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
 9. mezinárodní doprava,
 10. ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f).

Pravidelné školení 35 hodin – „Obnovovací školení“

Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od 1.8.2011 možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, respektive i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

Nová ustanovení § 48 zákona:

4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

  V praxi se bude jednat o případy, kdy

 1. řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší
 2. řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový
 3. řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče

Školení řidičů referentských vozidel

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí při výkonu povolání vozidlo.

V praxi půjde například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě, bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

V § 349 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.

Pravidelné opakované školení obsluh stavebních strojů

Pravidelné opakované školení obsluh stavebních strojů(strojníků), má být prováděno každých 24 měsíců pravidelně dle § 103 odst.2 Zákoníku práce, NV č.378/2001 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích.

Je určeno všem držitelům průkazu strojníka, od jejichž posledního školení uplynulo 24 měsíců.

ŠKOLENÍ BOZP

Při pravidelných školeních řidičů, na přání proškolíme i z BOZP dle potřeby Vaší firmy.